Aydınlatma Metni

WEB SİTEMİZ ÜZERİNDEN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan Prof.Dr. Metin Küçükkaya’nın (“Veri Sorumlusu”) hekim olarak faaliyet gösterdiği muayenehanemizde tarafınıza sağlık hizmetleri sağlanırken; farklı süreçler içerisinde işlenmektedir.  Veri Sorumlusu olarak yürüttüğümüz bütün faaliyetlerimizde, kişisel verilerin korunmasına ve gizli olarak tutulmalarına büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler doğrultusunda, “ https://www.metinkucukkaya.com ” URL adresindeki web sitemizin “Danışmak için” sekmesi vasıtasıyla bizimle iletişime geçtiğiniz zaman tarafınıza ait işlediğimiz kişisel verilerle ilgili olarak sizleri işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) vasıtası ile bilgilendirmek istiyoruz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşbu Aydınlatma Metni, sadece web sitemiz üzerinden işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin bir bilgilendirme niteliğindedir. Veri Sorumlusu tarafından tanzim edilen her aydınlatma metni, ilgili mevzuata uygun olarak her bir kişisel veri işleme süreci için özel olarak yapılmaktadır. Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki amaçlar ve belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak web sitemizin belirli bir bölümü vasıtasıyla Veri Sorumlusuna ilettiğiniz; (i) Kimlik bilgileriniz (ii) İletişim bilgileriniz (iii) Sağlık bilgilerinize dair verileriniz işlenmektedir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Aydınlatma Metninin “İşlenen Kişisel Veriler” başlıklı 2. maddesinde belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde düzenlenen işlenme şartlarına uygun olarak; (i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (iii) Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yollarla işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, web sitemizin “Danışmak için” sekmesi vasıtasıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde; (i) Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce yapılması, (ii) Randevu oluşturulması, (iii) Sağlık hizmetlerinin tarafınıza sunulması ve sağlık hizmeti organizasyonunun sürekliliğinin sağlanması, (iv) Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketlerince talep edilen bilgilerin sağlanması amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Web sitemizdeki “Danışmak için” sekmesi vasıtasıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde işlenen kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde; (i) kanunen yetkili kamu kurumları ve üçüncü kişilere, (ii) talep edilmesi halinde özel hukuk tüzel kişileri, her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz yasal temsilcileriniz, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla sürekli sağlayabilmek üzere işbirliği yaptığımız; vergi, finans ve muhasebe danışmanları dahil tüm gerçek ve tüzel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde  veri işleme amacıyla sınırlı olarak Türkiye sınırları içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileriniz teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun bir şekilde korunmaktadır.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu Aydınlatma Metni kapsamında tarafınıza bildiririz:

(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vii) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan ve Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamında yer verilmiş olan haklarınızı konu alan taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi, No:3 Şişli/İstanbul adresinde yer alan muayenehanemize kimliğinizin tespitini sağlayacak bilgiler ve lazım olması halinde gerekli belgeler ile bizzat elden iletebilir veya Veri Sorumlusuna ait “ info@metinkucukkaya.com” e-posta adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ve lazım olması halinde gerekli belgeler ile elektronik ortamda iletebilirsiniz. 

Başvurunuz Veri Sorumlusu tarafından en geç otuz gün içinde değerlendirilerek tarafınıza dönüş yapılır.

Başvurularınız prensip olarak ücretsiz olarak yanıtlanır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirtilen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni